توضیحات

اشتراک گذاری

تباشیر

صمغ بامبو

 

خواص تباشیر

 

درمان کیست سطح ظاهری بدن و زبان و داخل دهان

دستور مصرف تباشیر: به اندازه لازم تباشیر به صورت خشک یا با سرکه طبیعی انگور روی موضع مورد نظر مالیده شود.

نکته: زمانی که تباشیر به تنهایی تجویز شود مانند بالا عمل شود چه موضع سطح ظاهری بدن باشد و چه روی زبان و یا داخل دهان باشد.

 

تباشیر با سرکه

 

کاربرد: پولیپ حنجره

 

دستورمصرف: یک قاشق چای خوری تباشیر را با آب یا سرکه طبیعی انگور مخلوط و شب موقع خواب با آن غرغره شود.

 

تباشیر با آب پیاز

 

کاربرد: کیست بیضه

 

دستور مصرف: دویست گرم پیاز را در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا آب روی آن بیاید سپس آن را جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از

صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده درآن حل کرده وشب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب سداب

 

کاربرد: کیست کلیه

 

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری سداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده حد آن

حل کرده و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب ترب

 

کاربرد: کیست کلیه

 

دستور مصرف: یک کیلو ترب سفید یا سیاه یا تربچه را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن ۲۰گرم تباشیر آسیاب

شده درآن حل کرده وشب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب رازیانه

 

کاربرد: کیست ریه

 

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری رازیانه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده درآن حل

کرده و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب کاشم

 

کاربرد: درمان کیست ریه

 

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری از داروی کاشم را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن

مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب انیسون

 

کاربرد: درمان کیست سینه

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری انیسون در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و

شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب زیره سیاه

 

کاربرد: درمان کیست معده

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری زیره سیاه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط

و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب مرزنجوش

 

کاربرد: درمان کیست سر و گردن و تیروئید

 

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری مرزنجوش را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن

مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

نکته: تیروئید که کم کار شود ورم می کند که به آن ندول می گویند و علتش غلبه خون است.

 

تباشیر با آب سنا

کاربرد: درمان کیست کیسه صفرا

دستور مصرف: یک بسته (دو قاشق غذاخوری و نصف قاشق گل سرخ طبیعی) سنا در یک لیوان آب جوش مانند چای دم کرده و پس از صاف کردن

۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب انجدان

 

کاربرد: درمان کیست پا و باسن

دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری انجدان را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و

شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب کاسنی

 

کاربرد: درمان کیست کبد

دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع

خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب کاسنی و آب سداب

 

کاربرد: درمان کیست بین کلیه و کبد

دستور مصرف: دوقاشق غذاخوری کاسنی و دو قاشق غذاخوری سداب را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم

تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب انار

 

کاربرد: درمان کیست زیر گردن؛ درمان کیست زبان

دستور مصرف: ۲۰گرم تباشیر را در یک لیوان آب انار طبیعی حل کرده وشب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب ولرم

 

کاربرد: درمان کیست زیر زانو؛ پشت زانو و کیست زیر بغل

دستور مصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب ولرم حل کرده و میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با جوشانده آب اذخر

 

کاربرد: درمان کیست رحم

دستور مصرف: تمام داروی اذخر ۲۰ دقیقه درآب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و بانوان نیم ساعت و

دوشیزگان ۴۵ دقیقه در آن بنشینند.

 

تباشیر با آب شاهی

 

کاربرد: درمان کیست رحم

دستور مصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب شاهی حل کرده و شب موقع خواب میل شود.

نکته: آب شاهی به دو صورت قابل تهیه می باشد.

۱- سبزی شاهی را چرخ کرده و یا با آب میوه گیر آب آن گرفته شود.

۲- نیم کیلو سبزی شاهی را در چهار یا پنج لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با تباشیر میل شود.

 

تباشیر با آب تخم شاهی

 

کاربرد: درمان کیست تخمدان و رحم

دستور مصرف: ۲۰ گرم تخم شاهی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند بعد از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده با آن مخلوط و

شب موقع خواب میل شود.

 

تباشیر با عسل

 

کاربرد: درمان کیست سطح ظاهری بدن، مانند روی دست

دستور مصرف: به اندازه سطح کیست تباشیر آسیاب شده با عسل مخلوط کرده و روی موضع مالیده شود.

 

تباشیر با آب عسل

 

کاربرد: درمان کیست صورت

دستور مصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب عسل حل کرده و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب تره

 

کاربرد: درمان کیست طحال

دستور مصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب تره حل کرده و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

نکته: به دو روش می توان آب تره تهیه کرد:

۱- سبزی تره را چرخ کرده ویا به وسیله آب میوه گیر یک لیوان از آن آب گرفت.

۲- نیم کیلو تره را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با تباشیر مصرف شود.

 

تباشیر با آب زردک

 

کاربرد: درمان کیست پشت پلک چشم

دستور مصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب زردک (هویج غیر فرنگی) حل کرده و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب برگ چغندر

 

کاربرد: درمان کیست مغز استخوان

دستور مصرف: نیم کیلو برگ چغندر را در پنج لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن

مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب سنجد

 

کاربرد: درمان کیست استخوان

دستور مصرف: نیم کیلو سنجد را خیسانده و جوشانده شود تا یک لیوان آب باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن

مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب هسته سنجد

کاربرد: درمان کیست استخوان ومغز استخوان

دستور مصرف: ۲۵۰ گرم هسته سنجد را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن

مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب افتیمون

 

کاربرد: درمان کیست پایین شکم (کیست شکلاتی)

دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری افتیمون را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با

آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب اسارون

 

کاربرد: درمان کیست مثانه

دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری اسارون را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن

مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر با آب انار و با آب به

 

کاربرد: درمان کیست نخاعی

دستورمصرف:

۱- ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب انار طبیعی مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

۲- ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب به مخلوط و شب موقع خواب میل شود؛ هر کدام در یک شب.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

برای گرفتن آب « به » باید دو الی سه عدد « به » متوسط را رنده کرده و در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، سپس آب آنرا جدا کرده و ۲۰

گرم تباشیر به آن مخلوط و میل شود.

 

تباشیر با آب نخود

 

کاربرد: درمان کیست کمر

دستورمصرف: ۲۵۰ گرم نخود را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و

شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 

تباشیر و تخم کتان و سرکه طبیعی انگور

 

کاربرد: درمان کیست پوستی

دستورمصرف: تخم کتان را آسیاب کرده و با تباشیر مخلوط نموده و به اندازه لازم از آن را با سرکه طبیعی انگور خمیر کرده و روی کیست گذاشته و

با پلاستیک شب تا صبح بسته شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 100 گرم
error: محتوای محافظت شده