گیاهان دارویی با خاصیت باروری و ضد باروری در مردان

مروری بر گیاهان دارویی با خاصیت باروری و ضد باروری در مردان

 

نویسندگان: روزبه نسیبه, رستمی سحر, عبدی فاطمه*

آدرس: * دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ۵۰-۳۰% علل ناباروری مربوط به علت ناباروری مردانه است.

باروری در مردان تا حدود زیادی به تعداد، کیفیت، تحرک و شکل اسپرم بستگی دارد و اختلال در هر کدام از این فاکتورها می تواند باعث ناباروری در مردان

شود.

گیاهان دارویی مختلفی همراه با خواص باروری و ضد باروری مردان در جهان وجود دارد.

کاربرد این گیاهان در باروری مردان حائز اهمیت است، به طوری که تحقیقات علمی متعددی در مورد تاثیر برخی از آن ها انجام گرفته است، لذا مطالعه

حاضر با هدف بررسی گیاهان دارویی با خواص ضد باروری و تقویت باروری در مردان انجام شد.

روش کار: برای دستیابی به مقالات مربوط از پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Medline، Cochran library، Emro، WHO، Iranmedex، SID و Google

scholar استفاده شد.

جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در ابتدا مقالاتی که در متن خود دارای یکی از کلمات کلیدی گیاهان دارویی، باروری مردان، ناباروری، دانه هویج،

داراواش به تنهایی و یا به همراه اسامی سایر گیاهان بودند، در پایگاه-های اطلاعاتی جستجو شدند.

تمام مطالعات از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۵ وارد مطالعه شدند.

در نهایت ۸۰ مقاله که مناسب ترین آن ها از نظر پوشش موضوعی بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها:

گیاهان تقویت کننده باروری مردان: شامل برگ گیاه جعفری، سیر، بابونه آلمانی، زعفران، شاهتره، مرزنجوش،

دانه هویج بودند.

گیاهان دارای خاصیت ضد باروری در مردان شامل:

زردچوبه، فلفل سیاه، بومادران، کلیر، گیاه آب بشقابی، گل شیپور طلایی، گیاه بکرایی، گودوچی، پنجه گربه، دانه

شوید، دارواش، گل جوجه تیغی، تاک مهره، پنج انگشت و رازیانه بودند.

نتیجه گیری: استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت تقویت باروری مردان می توانند به عنوان جانشین یا مکمل داروهای شیمیایی موثر بر باروری مردان

مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر توصیه می شود گیاهان با خاصیت کاهش باروری، در مردان مبتلا به اختلالات ناباروری کمتر مصرف شود و یا مورد استفاده قرار نگیرد.

برای ادامه کلیک کنید
۵ گیاه دارویی برای افزایش شیر مادر

مطالب مشابه

دمنوش ویژه سیستم تنفسی
کبد چرب و کبد سالم
ساعات مناسب برای خوابیدن
درمان بی خوابی کودک
شربت شیرین بیان
خارش کف دست