کاهش وزن

چای سفید

۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

چای سبز

۸۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰ ریال